morreth: (Default)
morreth ([personal profile] morreth) wrote2017-06-26 11:38 am

Троха про Шерлока і закриття гештальтів


Арсеній дав мені посилання на це відео, і я подивилася його зі змішаним відчуттям.

З одного боку, треба визнати, що автор правий вщент і навкруги. Мофат фіговий сторітеллер. Його детективні інтриги - в тій частині, де він намагається творити детектив - побудовані цілком на "правилі прикольності". Замість детективу про розслідування Шерлока Голмса він дає нам серіял про кльового мудилу Шерлока Голмса.

З іншого боку... чотири сезони це шоу "Королівський жираф" протрималося. І я навіть його люблю - крім четвертого сезону, який я не люблю та не любитиму ніколи.

Але цей хлоп, hbomberguy,як мені здається, розкрив секрет успіху зовсім іншого "шоу": Камшиної опупеї "Відблиски Етерни".

1. Перші книги обіцяють детектив, але зводиться все до безумної кльовості Алви - чек.
2. Всюди розтикані підказки, які потім ведуть нікуди, та "дзвіночки", які повідомляють ні про що - чек.
3. Всюди розтикані "пасхалки", які для фанів мають цінність самі по собі: ооо, у Шерлока на шафці силует "Тардісу"! Оооо, Валме процитував Чехова! - чек.
4. Сюжет ніяк не завершиться, гештальт ніяк не закриється - чек.

І тут мене осяяло. Якщо ця книга, яку навіть більшість фанів вважає слабкою, сформувала потужніший російський літературний фендом (інші російськомовні письменники за кількістю фанфіків і поруч не встали, така сумна реалія) - то, може, задля популярності витвір мистецтва і має бути поганим? 

Адже ці обвислі хвости та недоплетені інтриги породжують у читачеві ілюзію багатозначності та глибокої змістовності. Адже тільки порожнечу можна сприйняти за безодню; де зміст покладено - там фантазії нема де пустувати.Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.