morreth: (Default)
morreth ([personal profile] morreth) wrote2017-06-12 08:32 pm

Троха про аборти. Знову, трясця!

Сьогодні Ісус наш Господь мені сказав:
- Олю, зайди до церкви. Ось зараз, на вечірню службу.
- Та я ж не зможу причащатися. Я ж щойно попоїла та неділю пробакланила.
- Ось саме тому й зайди. Буде цікаво.
Н-ну гаразд. Зайшла.
Все як годиться, "Господь з вами - і з духом твоїм", загальна сповідь, читання, проповідь, загальна молитва - і останнім пунктом:
- Про заборону абортів і збереження гідності жінок України Тебе просимо.
- Вислухай нас, Господи, - кажуть віряни.
- ШОБЛЯ?!!! - каже Оля.
І виходить із храму, грюкнувши дверима.
- Боже, - питаю, - Ти від мене цього хотів?
- Е-е-е, власне, ні, - каже Він. - Я хотів, щоб ти вголос сказала, що треба або хрестик зняти, або труси надіти. Ну тобто, або заборона абортів, або гідність жінок України. Бо якщо ти, друже, молишся за заборону абортів - значить, ти своїх сестер у Христі вважаєш тупими козами, які не здатні самі послухатися Мого голосу та поступили по совісті. Тоді забудь про гідність жінок України. Так відверто й кажи з катедри: про наше панування над жінками, про повне перетворення їх на бидло для нашого задоволення, щоб було як в серіалі "Оповідь служниці" Тебе просимо... Я, звичайно не слухатиму, але ви ж, фарисейські мордяки, знову зробити вигляд, ніби то Я вам дозволив... Ось, що Я хотів, же б ти сказала, але й так непогано вийшло. Вони принаймні знають, що хтось не згоден. Прийдеш додому, хоч напиши про це.    
Ось, пишу.
Католички!
Сестри!
Господь, створивши жінку істотою з розумом, душею та вільною волею, нагадує, що ніхто не має права вирішувати за неї питання совісті. Але мужики знов та знов хочуть забрати це право в свої пазурі.
Зауважте: вони моляться не про створення шелтерів для вагітних у скрутних обставинах. Не про покращення матеріального становища жінок. Не про засоби державної та суспільної допомоги для породіль. Не про впровадження нормальної фостер-системи. Не про сексуальну просвіту у школах. Не про ліківдацію дискримінації матерів. Не про фінансування для винахідників штучної матиці.
Ні, трясця їм в печінку, вони моляться про заборону абортів - "вислухай нас Господи".
Господь не хоче вас слухати, телепні! Бо з усіх варіантів боротьби з цим соціальним злом ви обираєте саме той, від якого жінкам буде погано!
Бо вас не цікавить рятування немовлят. Вас цікавить влада над жінками.
То будьте принаймні чесні та у вічі кажіть своїм вірянкам, з яких збираєте гроші в скриню, чого ви від них прагнете.
Бовдури.

Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.