morreth: (Default)
morreth ([personal profile] morreth) wrote2017-05-16 05:41 pm

Троха про заборону Втентакліку

У 2014 році хлоп з Кенігсбергу, з яким ми копали разом монастиря в Істрі, буйно та радісно привітав мене у Втентакліку з тим, що "Кримнаш". І чекав, що я з ним щиро радітиму. З Кенігсбергу, Карло. І ще декілька небратів почали мені там, Втентакліку, жваво пояснювати, що я не маю права друкуватися російською. Тому я із чистої гидливості пішла з Втентакліку.

А ще накрилися ВСІ мої та спільні з Галка Дніпрянка Ліпатова (Галка Днепрянка Липатова) сценарні проекти, бо Пацакія обрубала кінці, а Україна на той час лежала в колапсі. А потім Пацакія заблокувала мені можливість виводити гроші через Яндекс, і я втратила джерело заробку незалежного автора.

І щоб мені життя остаточно не казалось медом, мама повідомила мені про пухлину груді, від якої вона померла у 2015. А в мене чортма грошей та обрубані всі засоби до заробітку.

Це я даю розгорнуту відповідь на можливе питання "Чи не жаль мені малих бізнесменів та підприємців, які через Втентаклік та Тиндекс вели свій малий бізнес". Ні, не жаль. Жорстока я та кам'яносерда. Я витратила ці три роки, щоб звестися на ноги. Ви їх витратили... на що вам ввижалося доречним, на те й витратили. Я була у ваших чоботах. Це страшно, але не "ужас-ужас-ужас". Впирайтся та робіть своє.


Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.